Vraag & Antwoord

Een overzicht van de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Incassobureau inschakelen

Alert Incassodiensten adviseert, bemiddelt en incasseert geldvorderingen die vallen onder het Nederlands recht. Zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten.

Heeft u nog geld van een persoon of een organisatie tegoed? Neem gerust contact op voor gratis advies. Wij kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.

Vandaag de dag hechten veel klanten en bedrijven veel waarde aan service. Het vinden van nieuwe klanten kan lastig zijn en door middel van goede service worden klanten  behouden. Ongeacht of het een nieuwe of een vaste klant betreft, iedere klant dient te betalen voor de geleverde goederen en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft en u moet blijven vragen om uw eigen geld, levert dat een vervelende situatie op.

Dat is gelijk de eerste reden waarom het raadzaam is uw vordering uit handen te geven. Wanneer u recht heeft op het factuurbedrag, dient dat betaald te worden. Alert Incassodiensten merkt bij veel ondernemers een terughoudendheid om de vordering uit handen te geven. Ondernemers willen hun factuur wel betaald hebben, maar willen de klantrelatie niet onder druk zetten. Ondernemers vergeten soms dat er voor incassobureaus ook een bemiddelende rol is weggelegd. Wanneer u een goed incassobureau treft, zijn uw wensen bespreekbaar en kan de werkwijze hierop worden aangepast.

Een andere reden om een vordering uit handen te geven, is vanwege het principe. Zelfs als het een klein bedrag betreft en u er niets aan overhoudt, kan het in sommige gevallen verstandig zijn om de vordering toch uit handen te geven aan een incassobureau. Door daden toe te voegen en daadwerkelijk actie te ondernemen, geeft u een signaal af naar buiten. U laat zien dat u niet over u heen laat lopen. Helaas leert de ervaring dat wanneer bedrijven geen verdere actie ondernemen op openstaande facturen, dit als een lopend vuurtje rond gaat. En helaas zijn er bedrijven die daar misbruik van maken. Een dergelijk imago is voor geen enkel bedrijf voordelig.

Neem daarom bij openstaande facturen niet alleen het openstaande bedrag mee in uw overweging tot het uit handen geven, maar ook andere factoren als principekwestie en imago.

Pré incasso is een mooi woord voor de laatste herinnering. Voordat u een incassobureau kunt inschakelen, moet uw debiteur in de gelegenheid zijn gesteld om de vordering te voldoen. Eveneens moet uw klant worden geïnformeerd dat, wanneer de vordering niet wordt voldaan, u een incassobureau inschakelt.

Er zijn een aantal specifieke wettelijke eisen waaraan deze brief moet voldoen, daarom heeft Alert Incassodiensten een Pré Incassodienst. Dan sturen wij voor u de laatste herinnering op ons briefpapier en weet u zeker dat de brief voldoet aan alle wettelijke eisen (€ 25,- excl. btw per brief).

Toch liever zelf een laatste herinnering sturen? Dat kan natuurlijk ook, maar houdt rekening met de wettelijke eisen. Raadpleeg bijvoorbeeld onze Voorbeeldbrief laatste herinnering.

U kunt zelf de laatste herinnering sturen of u kunt Alert Incassodiensten hiervoor inschakelen. Dan sturen wij de laatste herinnering op ons briefpapier en weet u zeker dat uw brief aan alle wettelijke eisen voldoet. Ook laat u op deze manier zien dat u de vordering doorzet naar een incassobureau, indien er niet wordt betaald.

De kosten voor onze pre incassodienst bedragen € 25,- (excl. btw) per dossier/brief.

‘No Cure No Pay’ betekent letterlijk vertaald; ‘geen oplossing, geen betaling’. Dat houdt in dat een u pas hoeft te betalen, wanneer de vordering is binnengehaald. Alert Incassodiensten werkt niet op basis van 'No Cure No pay', omdat bij deze methode vaak allerlei kosten zijn weggestopt in onderliggende situaties en regeltjes.

Wij proberen zo helder en transparant mogelijk te zijn over onze kosten. Bij het starten van een incassotraject vragen we bij aanvang slechts een kleine bijdrage (€ 25,- / € 50,-).

Wanneer er na het versturen van herinneringen en de laatste aanmaning geen betaling volgt, kunt u besluiten de vordering uit handen te geven. Om een dossier te starten heeft Alert Incassodiensten een aantal documenten en gegevens nodig.

Relevante informatie die nodig is om een dossier te starten:

 • Kopiecontract (indien van toepassing)
 • Kopiefactuur
 • Uw algemene voorwaarden
 • Kopie herinnering/aanmaning/ingebrekestelling
 • Kopie gevoerde correspondentie
 • Reden van wanbetaling (indien bekend)
 • Gegevens over uw debiteur: adres, e-mail, bankrekeningnummer (indien bekend) en eventueel zijn inkomstenbron

Na ontvangst van deze documenten legt Alert Incassodiensten een dossier aan. Daarnaast controleren we de bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel en onderzoeken wij de financiële positie via Creditsafe.

Uw zaak krijgt een dossiernummer toegewezen, dit is tevens uw referentienummer.

U kunt via onze website online uw vorderingen indienen. Dit kan zowel als u een particulier bent of als u handelt als een bedrijf.

Wanneer u uw vordering online bij ons indient, dient u eveneens akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en de Basisvergoeding die wij in rekening brengen. Wij gaan direct voor u aan de slag, zodra wij uw vordering en gegevens hebben ontvangen.

Als eerste nemen we alle ingestuurde stukken door. Mochten we aan de hand van de factuur of andere gegevens vragen hebben, zullen we contact met u opnemen. Sowieso wordt u van iedere stap, die wij richting uw debiteur nemen, op de hoogte gehouden. Onze werkwijze is transparant, we hechten er waarde aan dat u op de hoogte blijft van de status van uw dossier.

Het overgrote deel van de vorderingen wordt binnengehaald in het voortraject (de minnelijke fase). Mocht onverhoopt de vordering niet in het voortraject worden binnengehaald, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten.

Incassotraject - Voortraject

Het voortraject, oftewel de Minnelijke Fase, is een incassotraject voorafgaand aan een Gerechtelijke Procedure. Het is lang niet altijd nodig om naar de rechter te stappen. De meeste vorderingen kunnen namelijk worden geïncasseerd in het voortraject.

Bij het voortraject draagt u uw facturen/vorderingen over aan een incassobureau. Wij gaan voor u aan de slag om de vordering te incasseren door middel van sommatiebrieven, telefoongesprekken en bemiddeling.

Alert Incassodiensten werkt niet op basis van No Cure No Pay, maar we hebben de kosten voor het starten van een incassotraject zo laag mogelijk gehouden.

De basisvergoeding voor het starten van een incassotraject zijn als volgt:

 • Vergoeding voor vorderingen tot € 300,00: € 25,00
 • Vergoeding voor vorderingen vanaf € 300,00: € 50,00

Wanneer uw debiteur de volledige vordering betaalt, heeft u alleen € 49,50 afhandelingskosten. Indien uw debiteur niet tot betaling is overgegaan in het voortraject (en u wilt niet verder met een Gerechtelijke Procedure), dan heeft u verder geen kosten (m.u.v. de reeds betaalde basisvergoeding). Eventuele kosten voor het schrijven van verweer, gaan altijd in overleg.

Incassotrajecten kunnen op verschillende manieren verlopen. De ene debiteur zal direct tot betaling overgaan, de andere wellicht door middel van een betalingsregeling. Het is dus niet met zekerheid vast te stellen hoelang een incassotraject duurt. Over het algemeen (zonder betalingsregeling) wordt het voortraject in 4 weken doorlopen. Wanneer er wel een betalingsregeling is afgesproken, bepaald het laatste betalingstermijn de duur van het incassotraject.

Een exact percentage is lastig te benoemen, maar ruimschoots het overgrote deel van de vorderingen wordt in het voortraject binnengehaald. Dat betekent dat het overgrote deel van de dossiers tot een oplossing komt, zonder dat daar een rechter of rechtbank aan te pas hoeft te komen.

Incassotraject - Vervolg

De Gerechtelijke Procedure is de mogelijke vervolgstap na de minnelijke fase (het voortraject). Hoewel de meeste vorderingen worden geïncasseerd via de minnelijke fase, blijft er altijd een kans dat dit niet lukt. Mocht het niet lukken om de vordering in het voortraject te innen, kan de stap naar de rechter worden gezet via een Gerechtelijke Procedure. In tegenstelling tot veel andere incassobureaus voert Alert Incassodiensten deze procedures zelf bij de Kantonrechter. Zo kunnen wij u echt helpen van A t/m Z.

De kosten voor een Gerechtelijke Procedure via Alert Incassodiensten zijn onder te verdelen in:

 • Griffiekosten rechtbank;
 • Deurwaarderskosten (uitbrengen dagvaarding);
 • Kosten/vergoeding Alert Incassodiensten.

De dagvaardings- en griffiekosten worden verhaald op de debiteur.

De kosten van Alert Incassodiensten bestaan uit het opmaken van de dagvaarding (op maat), aanteken-/portokosten & kantoorkosten. De vergoeding wordt berekend over de hoofdsom van de vordering.

Wij zijn helder over onze kosten. Op onze tarievenpagina Gerechtelijke Procedures treft u ons overzicht.

In de basis begint iedere dagvaarding met het schrijven en uitbrengen van een dagvaarding. Dit is een formele brief, waarbij uw klant/debiteur wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding beschrijft waarom u nog geld van uw debiteur krijgt. Dit wordt zo goed mogelijk onderbouwd, zodat het voor de rechter duidelijk is wat er speelt.

Dan volgt er een rolzitting. Tijdens deze zitting bepaalt de Kantonrechter het vervolg van het proces. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kan de Rechter nog meer informatie van beide partijen opvragen. In andere gevallen is de zaak zo duidelijk dat direct een uitspraak volgt.

Meer informatie over de Gerechtelijke Procedure leest u hier.

Een gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, ook wel genoemd ambtshandelingen. Een deurwaarder is bevoegd tot het uitbrengen van dagvaardingen, het opmaken van bepaalde akten, het betekenen van stukken, het executeren van vonnissen en het leggen van beslagen. Een gerechtsdeurwaarder is dus onmisbaar bij een gerechtelijke procedure.

Alert Incassodiensten werkt samen met erkende deurwaarderskantoren. Wij vertegenwoordigen u bij de kantonrechter en schrijven verweer. De deurwaarderskantoren zorgen ervoor dat afspraken worden nagekomen en zorgen ervoor dat wat de rechter heeft bepaald, naar behoren wordt uitgevoerd. Een goede samenwerking tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor zorgt ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven en dat de uitvoering zo efficiënt mogelijk verloopt

Verstekvonnis
Wanneer uw debiteur niet op de rolzitting is verschenen en er geen schriftelijk verweer is vervoerd op de ingebrachte dagvaarding, zal de Rechter een datum inplannen wanneer het vonnis wordt uitgesproken. Binnen 4 weken wordt het vonnis meestal uitgesproken.

Verweer
Wanneer uw debiteur wel verweer voert, volgt er of een schriftelijke procedure of een comparitie. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak, volgt een uitspraak van de rechter gemiddeld tussen de 3-4 maanden vanaf de rolzitting.

Algemeen

In het voortraject

Wanneer Alert Incassodiensten het incassotraject start, beginnen we met het voortraject. In het voortraject wordt de debiteur gesommeerd om de vordering te betalen. Sommatiebrieven, telefonisch contract, bemiddeling en eventueel verweer zijn allemaal handelingen die wij doen om te zorgen dat de vordering wordt betaald. In veel gevallen is deze aanpak effectief en wordt het bedrag binnengehaald.

Er is en blijft een kans dat uw debiteur, onlangs onze herhaaldelijke pogingen, niet tot betaling overgaat. Afhankelijk van het bedrag van de openstaande vordering, kan Alert Incassodiensten het traject vervolgen met een gerechtelijke procedure. Dit gebeurd alleen als u dit zelf wilt, u kunt er ook voor kiezen na het voortraject niet verder te gaan met de incassoprocedure. In dat geval wordt het dossier gesloten.

Bij een gerechtelijke procedure

Wanneer u kiest om wel verder te gaan met een gerechtelijke procedure, zal de zaak voor de kantonrechter worden gevoerd. Alert Incassodiensten vertegenwoordigd uw zaak bij de kantonrechter. Wanneer de kantonrechter met een uitspraak (vonnis) komt, houdt Alert Incassodiensten zicht op dit vonnis. Ook draagt Alert Incassodiensten zorg voor de eventuele betalingen die uw debiteur moet doen.

Mocht de debiteur ondank dit vonnis alsnog niet betalen, kan Alert Incassodiensten in samenwerking met haar deurwaarderskantoor-partner beslag laten leggen. Ook deze handelingen worden alleen uitgevoerd met uw toestemming.

Zo zijn er dus tal van mogelijkheden om het geld van uw vordering te incasseren.

Een incassotraject van Alert Incassodiensten bestaat uit twee delen: het voortraject (minnelijke fase) en de gerechtelijke procedure.

De kosten van Alert Incassodiensten tijdens het voortraject worden in eerste instantie verhaald op de debiteur. Dit zijn de buitengerechtelijke incassokosten. Het kan gebeuren dat het voortraject is doorlopen, maar de betaling helaas uitblijft. Wanneer u besluit geen gerechtelijke procedure te starten, sluiten wij het dossier zonder kosten.

Tijdens het voortraject
Wanneer u tijdens het voortraject besluit het incassotraject te beëindigen, ontvangt u de rekening van de buitengerechtelijke incassokosten. Alert Incassodiensten steekt tijd in uw dossier. Het dossier wordt opgemaakt, er worden brieven (aangetekend) verzonden en er vindt telefoonverkeer plaats. Er wordt hard gewerkt om uw vordering betaald te krijgen en wanneer u besluit het traject tussentijds te beëindigen, dienen deze kosten te worden betaald door de opdrachtgever.

Tijdens de gerechtelijke procedure
Na het voortraject ontvangt u een offerte voor de gerechtelijke procedure, waarbij u zelf kunt aangeven of u dat wilt doorzetten of niet. Geeft u uw akkoord, dan gaan wij met de dagvaarding aan de slag. Wanneer u, na akkoord te hebben gegeven, alsnog besluit het traject te stoppen, zijn daar kosten aan verbonden.

Uiteraard ontvangt u het voorschot (mocht deze al betaald zijn) van de zitting terug, minus de door ons gemaakte kosten.

Incassotrajecten  kunnen op verschillende manieren verlopen. De ene debiteur zal direct tot betaling overgaan, de andere wellicht door middel van een betalingsregeling. Het kan ook voorkomen dat een debiteur in het voortraject niet tot betaling overgaat, dan zal het incassotraject het pad van de gerechtelijke procedure bewandelen.

Het is dus niet met zekerheid vast te stellen hoelang een incassotraject duurt. Over het algemeen (zonder betalingsregeling) wordt het voortraject in 4 weken doorlopen. Wanneer er wel een betalingsregeling is afgesproken, bepaald het laatste betalingstermijn de duur van het incassotraject.

De duur van een incassotraject met een gerechtelijke procedure loopt nog verder uiteen. Dat kan enkele weken, tot enkele maanden in beslag nemen. Dit is allemaal afhankelijk van hoe de zitting verloopt. Komt de debiteur opdagen? Wordt er gevraagd om extra verweer of heeft de rechter al snel voldoende inzicht in de zaak?

Ieder incassotraject is anders en daarmee ook de duur ervan.

Met een pre-incasso brief geeft u uw debiteur nog eenmaal de mogelijkheid de vordering te voldoen zonder extra kosten. Vanuit Alert Incassodiensten sturen we uw debiteur een brief op ons briefpapier met een laatste kans de factuur te voldoen, zonder dat we incassokosten berekenen. Mocht uw debiteur alsnog niet betalen, kan een pré-incasso dossier eenvoudig worden omgezet naar een incassotraject.