Incasso procedure

Afhankelijk van de vordering, kunnen we voor u een incassoprocedure starten.

Pré Incasso

Nog voordat een officieel incassotraject wordt gestart, kunt u via Alert Incassodiensten een laatste waarschuwing laten sturen. Deze laatste aanmaning wordt verstuurd op briefpapier van Alert Incassodiensten. Het vergroot de kans op een betaling en mocht men niet tot betalen overgaan, kan het dossier eenvoudig worden doorgezet naar een incassoprocedure.

Incasso

Wanneer u nog recht heeft op geld en een geldvordering heeft die niet wordt betaald, is dat zeer vervelend. Alert Incassodiensten helpt met uw openstaande geldvordering. We zullen er alles aan doen om de geldvordering voor u te incasseren.

Uw zaak krijgt een dossiernummer toegewezen, dit is tevens uw referentienummer.

Het incassotraject van Alert Incassodiensten is onderverdeeld in 4 fasen. Als eerste wordt gestart met het voortraject (Fase 1 t/m 3). Mocht de factuur in het voortraject niet worden betaald, kunt u optioneel verder gaan met een gerechtelijke procedure (Fase 4).

Fase 1
Er wordt een ingebrekestelling verzonden. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) en de buitengerechtelijke kosten aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 2
Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 7 dagen, volgt een sommatiebrief. Het totale bedrag dient binnen 5 dagen aan Alert Incassodiensten te worden voldaan.

Fase 3
Indien er geen betaling volgt binnen 5 dagen, zal er telefonisch contact worden opgenomen en zal er een aankondiging dagvaarding worden verzonden.
De kosten van de dagvaarding zullen eveneens in de brief worden vermeld.

Gerechtelijk

De meeste vorderingen worden in het voortraject binnengehaald, maar niet allemaal. Indien uw debiteur in het voortraject niet heeft betaald, kunnen wij uw zaak bij de rechter voorleggen. Dit traject verloopt via een Gerechtelijke Procedure. Alert Incassodiensten gaat door waar de meeste incassobureaus afhaken.

Vanaf het moment dat u uw dossier bij ons indient, zorgen we dat de dossieropbouw goed verloopt. Mocht dan een Gerechtelijke Procedure nodig zijn, heeft u een goed dossier en een sterkere positie bij de Kantonrechter. Alert Incassodiensten kan u dus verder helpen, mocht de vordering in het voortraject niet worden binnengehaald.

Fase 4
Wij voeren zelf uw zaak voor de kantonrechter voor vorderingen tot € 25.000,- (inclusief kosten). Inzake huurzaken kunnen we ook vorderingen die hoger zijn dan € 25.000,- voor de kantonrechter voeren. Daarbij hanteren wij een heldere aanpak met een overzichtelijk kostenplaatje.

Dagvaarding
Elke procedure bij de rechtbank begint met een dagvaarding. De dagvaarding is een formele brief, waarbij de wederpartij (gedaagde) wordt opgeroepen voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld op welke wettelijke gronden uw vordering is gebaseerd en wat u eist van de wederpartij.

Exploot uitbrengen
De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de wederpartij overhandigd. Dit noemen ze exploot uitbrengen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen.

Rolzitting
In de dagvaarding staat de datum  van de rolzitting vermeld. De wederpartij moet op deze datum voor de rechter verschijnen om te reageren op de dagvaarding. Dit kan eventueel ook schriftelijk. Tijdens deze zitting bepaalt de Kantonrechter het vervolg van het proces. Dit kan door middel van een comparitie of een schriftelijke procedure.

Comparitie
De rechter kan besluiten om beide partijen op te roepen voor een hoorzitting. Deze hoorzitting noemt men een comparitie. Partijen moeten persoonlijk bij de rechter verschijnen om de zaak mondeling toe te lichten. De rechter verzamelt op deze manier informatie over de zaak.
Daarnaast kijkt de rechter of beide partijen er onderling uit kunnen komen. Indien partijen er niet samen uitkomen of niet open staan voor een schikking, zal de rechter binnen een aantal weken uitspraak doen.

Schriftelijke procedure
Bij de schriftelijke procedure mogen beide partijen op elkaars verweer reageren. De antwoorden over en weer noemen we conclusies.

De officiële termen en volgorde hiervoor zijn:

  1. Conclusie van Antwoord: de wederpartij reageert op de dagvaarding.
  2. Conclusie van Antwoord in Repliek: de eisende partij reageert op het verweer van de wederpartij.
  3. Conclusie van Antwoord in Dupliek: de wederpartij mag nog één keer reageren op het antwoord van de eisende partij.

Verstek
Wanneer de wederpartij niet op de rolzitting verschijnt of schriftelijk niet heeft gereageerd, zal de rechter verstek verlenen en een verstekvonnis uitspreken. Dit houdt in dat de eis wordt toegewezen, op voorwaarde dat de eis op wettelijk vlak is gegrond. Mocht (een deel van de) eis als onrechtmatig worden beoordeeld door de rechter, dan wordt (dat deel van) de eis niet toegewezen.

Vonnis
De uitspraak van de rechter heet het vonnis. In het vonnis staat vermeld waarom de rechter de vordering afwijst of toewijst. De eisende partij heeft kosten gemaakt voor het proces. Wanneer het vonnis door de rechter wordt toegewezen, bepaalt hij eveneens of deze wederpartij de proceskosten moet betalen.