Advocaat-generaal

februari 23rd, 2016 by

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) bij een gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. 2. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad. Deze advocaat-generaal werkt niet voor het Openbaar Ministerie.

Akte

februari 23rd, 2016 by

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

Akte van cessie

februari 23rd, 2016 by

Met een akte van cessie draagt de crediteur (de schuldeiser) zijn vordering op de debiteur (schuldenaar) over aan een derde. De debiteur heeft hierdoor dus een betalingsverplichting tegenover die derde en niet meer tegenover de oorspronkelijke crediteur. Deze schriftelijke akte wordt ondertekend door de crediteur en de derde en vervolgens moet de debiteur hierover worden ingelicht.

Alternatieve sanctie

februari 23rd, 2016 by

Ambtshalve toevoeging Toewijzing door de rechter van een advocaat die kosteloos rechtsbijstand verleent aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten die in bewaring zijn gesteld (zie ook: Inbewaringstelling) zonder dat zij daartoe zelf een verzoek hoeven indienen.

Appel

februari 23rd, 2016 by

Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen ‘appel’ maar ‘cassatie’.

Appellant

februari 23rd, 2016 by

Degene die in hoger beroep gaat.

Arbitrage

februari 23rd, 2016 by

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrest

februari 23rd, 2016 by

Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.

Arrondissement

februari 23rd, 2016 by

Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.

Arrondissementsparket

februari 23rd, 2016 by

Het kantoor van het Openbaar Ministerie in een arrondissement. Op het arrondissementsparket werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie. De parketten zijn gevestigd in dezelfde steden als de rechtbanken.