In het kort

Indien uw debiteur in het voortraject niet heeft betaald, kunt u besluiten om de openstaande vordering via een gerechtelijke procedure te innen. Alert Incassodiensten voert ook de gerechtelijke procedure uit.  Daarbij hanteren wij een heldere aanpak met een overzichtelijk kostenplaatje.

In tegenstelling tot andere incassobureaus voert Alert Incassodiensten uw zaak tot € 25.000,- (inclusief kosten) bij de kantonrechter in heel Nederland. Inzake huurzaken kunnen we ook vorderingen die hoger zijn dan € 25.000,- voor de kantonrechter voeren. Alert Incassodiensten kan u dus verder helpen, mocht de vordering in het voortraject niet worden binnengehaald.

Kosten

Voor dit traject werkt Alert Incassodiensten met een vaste prijs conform de staffel. Voor een overzicht van de kosten kunt u de tarieven raadplegen.

Uitgebreide Toelichting

Dagvaarding
Elke procedure bij de rechtbank begint met een dagvaarding. De dagvaarding is een formele brief, waarin namens u (eiser) de schuldenaar (gedaagde) wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen (of schriftelijke te antwoorden). De dagvaarding bevat, naast de aanzegging van de zittingsdatum en tijd, ook de gronden waarop uw vordering is gebaseerd, hoeveel er nog open staat en wat u  eist van uw schuldenaar.

Exploot uitbrengen
Om er absoluut zeker van te zijn dat de dagvaarding ook daadwerkelijk bezorgd is aan de gedaagde wordt de dagvaarding persoonlijk door de gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde uitgereikt. Dit noemen ze exploot uitbrengen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen. Alert incassodiensten maakt voor dit gedeelte gebruik van de diensten van onze gerechtsdeurwaarders.

Rolzitting
De rolzitting is feitelijk niet meer dan een regiezitting. Hier wordt gekeken hoe het met de procedure staat. Bij de Kantonrechter bestaat ook de mogelijkheid zich mondeling te verweren op deze zitting. De Kantonrechter geeft echter de voorkeur aan schriftelijk verweer. Tijdens deze zittingen bepaalt de Kantonrechter ook hoe hij verder wil gaan met de procedure: schriftelijk verdergaan of beide partijen oproepen voor een hoorzitting. Deze hoorzitting noemt men comparitie.

Conclusies
De schriftelijke antwoorden over en weer noemen we “Conclusies”. Het antwoord dat de gedaagde geeft op de dagvaarding noemen we “de Conclusie van antwoord”. Mocht de gedaagde menen ook een vordering op u te hebben (tegenvordering),  dan moet hij die vordering vermelden en onderbouwen. Deze tegenvordering heet formeel een “vordering in reconventie”. Uw eis heet de “vordering in conventie”.

In de regel beslist de Kantonrechter hierna om de procedure schriftelijk voort te zetten. U mag dan reageren op het antwoord van de gedaagde. Daarna mag de gedaagde  als laatste nog een reactie geven. Uw antwoord heet “de Conclusie van repliek”, het antwoord van de gedaagde heet “de Conclusie van dupliek”.

Bijzondere zittingen
Naast het schriftelijk procederen heeft de Kantonrechter ook de mogelijkheid om mondeling verder te gaan. De Kantonrechter kan na de Conclusie van antwoord beslissen om beide partijen op te roepen, waarbij de eiser en gedaagde het verweer mondeling kunnen toelichten. De rechter houdt dan een Comparitiezitting.

Verder bestaat de mogelijkheid dat beide partijen een pleidooi houden. Dit is echter zeer ongebruikelijk bij de Kantonrechter.