Algemene voorwaarden

van Alert Incassodiensten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78057132, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende te (2402 XX) Alphen aan den Rijn aan de Venusstraat 318.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 april 2022. Op uw verzoek wordt u een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos per email toegestuurd.

Inhoudsopgave:

Artikel 1    –  Definities
Artikel 2    –  Algemeen
Artikel 3    –  Totstandkoming van een overeenkomst
Artikel 4    –  Tarieven
Artikel 5    –  Opdracht
Artikel 6    –  Incasso
Artikel 7    –  Geïncasseerde bedragen
Artikel 8    –  Derdengelden
Artikel 9    –  Einde opdracht
Artikel 10  –  Opzeggen van een overeenkomst
Artikel 11  –  Betalingsverplichtingen
Artikel 12  –  Klachten
Artikel 13  –  Aansprakelijkheid
Artikel 14  –  Geheimhouding
Artikel 15  –  Termijnen
Artikel 16  –  Wanprestatie
Artikel 17  –  Geschillen en Toepasselijk Recht
Artikel 18  –  Wijzigingen en aanvullingen voorwaarden
Artikel 19  –  Overmacht

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer:  Alert Incassodiensten, gevestigd in Alphen aan den Rijn.

1.2  Opdrachtgever:  ieder bedrijf of (rechts) persoon die een overeenkomst met opdrachtnemer, een opdracht ter incasso heeft gegeven aan opdrachtnemer, alsmede die derde die door een gegeven opdracht is gebonden.

1.3  Overeenkomst: iedere schriftelijk of bevestigde overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4  Debiteur: degene met wie opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan opdrachtgever.

1.5  Hoofdsom:  het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag, zijnde het totaal aan niet door de debiteur betaalde maar wel verschuldigde bedragen. Indien het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is, wordt onder hoofdsom verstaan het ter incasso aangeboden bedrag exclusief de reeds door opdrachtgever (door)berekende kosten en renten.

1.6  Vordering:  het volledige opeisbare bedrag, inclusief alle toegestane kosten en renten.

1.7  Betaling:  onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Alert Incassodiensten of aan cliënt, een door de debiteur tegenover cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.

1.8  Derdengelden: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden bestemd voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

1.9  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 2. Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onderdeel van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

2.2  Afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden met opdrachtnemer.

2.3  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever (dan wel derden of andere contractspartijen) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomsten.

2.4  Indien opdrachtgever een overkoepelende overeenkomst met opdrachtnemer sluit om incassozaken te kunnen insturen tegen bepaalde condities, dan zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op alle opdrachten afzonderlijk die aan opdrachtnemer worden toegezonden.

2.5  De opdrachtgever die een opdracht heeft gegeven ten behoeve van of voor rekening van een derde staat hoofdelijk in voor de nakoming van de verplichtingen van die derde, ook als die derde bevoegd vertegenwoordigd is geweest en derhalve mede als opdrachtgever moet worden aangemerkt.

2.6  De opdrachtgever staat er steeds voor in bevoegd te zijn en/of over beschikkingsmacht te bezitten tot het geven van een opdracht en vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake het uitvoeren van de opdracht en het gebruik door opdrachtnemer of enige derde, ongeacht de relatie van die derde tot de opdrachtgever, van hetgeen opdrachtnemer aan de opdrachtgever, of enige derde op verzoek van de opdrachtgever, heeft geleverd.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen, offertes en mededelingen door opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

3.2  Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3  De opdracht wordt als aanvaard beschouwd door opdrachtgever indien opdrachtgever aan opdrachtnemer opdrachten instuurt om te starten met het voortraject (minnelijke fase).

3.4  De opdracht voor de gerechtelijke procedure wordt als aanvaard beschouwd door opdrachtgever indien één door opdrachtgever  getekend exemplaar van de offerte door opdrachtnemer is ontvangen en/of door opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegeven.

3.5   Uit de acceptatie van een aanbod door de opdrachtgever blijkt dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Indien de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet wordt aanvaard, zal de opdrachtgever bij de acceptatie hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk melding doen.

3.6  Wanneer opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen bij een overeenkomst aanvaardt , gelden deze afwijkende bedingen uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Aanvulling of wijziging van reeds gesloten overeenkomsten kan slechts met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

3.7  Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn nadat opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of, bij ontbreken daarvan, nadat opdrachtnemer met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de overeenkomst feitelijk is aangevangen.

3.8  De offertes, aanbiedingen en mededelingen vormen voor wat betreft de prijs en overige voorwaarden steeds één geheel.

3.9  Opdrachtnemer is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om reeds in behandeling genomen vorderingen te retourneren indien deze niet rechtsgeldig blijken te zijn, met het recht de overeengekomen incassokosten volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.10  Opdrachtgever zal een door Alert Incassodienst aanvaarde opdracht niet gelijktijdig of op een later moment uitzetten bij een ander incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocatenkantoor zonder toestemming van Alert Incassodienst.

Artikel 4. Tarieven

4.1  De tarieven, die zijn opgenomen in een apart document “tarievenoverzicht”, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. Deze algemene voorwaarden maken hiervan een onderdeel uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen niet van toepassing is op de lopende opdrachten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.

4.3  De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen met uitzondering conform artikel 4.4. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

4.4  Een jaarlijkse indexatie van het abonnementsbedrag met 2% is alleen van toepassing voor de abonnementsvorm en hiervan zal geen melding aan opdrachtgever worden gedaan conform artikel 4.3.

4.5  Alle in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

4.6  Kosten in het voortraject (minnelijke fase) en de kosten in de gerechtelijke procedure zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Deze kosten zullen in eerste instantie conform artikel  4.7  worden verhaald op de debiteur.

4.7  De kosten van een minnelijke fase (de buitengerechtelijke kosten) en de kosten van een gerechtelijke procedure (dagvaardingskosten, griffierecht en deurwaarderskosten) worden, voor zover wettelijk toegestaan, verhaald op de debiteur. De renten worden conform vonnis doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

4.8  Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden de kosten conform artikel 4.7 in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.9  Bij rechtstreekse betaling van de hoofdsom door debiteur aan opdrachtgever tijdens de incasso-opdracht zullen de buitengerechtelijke incassokosten in eerste instantie worden verhaald op de debiteur. Indien blijkt dat debiteur de buitengerechtelijke incassokosten niet betaald, zullen deze incassokosten worden doorberekend aan opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om via opdrachtnemer een gerechtelijke procedure te starten voor het incasseren van de buitengerechtelijke incassokosten. De kosten van een gerechtelijke procedure zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze kosten (dagvaardingskosten, griffierecht, deurwaarderskosten) zullen in eerste instantie worden verhaald op de debiteur.

4.10 Voor het treffen van rechtsmaatregelen wordt in de gerechtelijke procedure een kostenvoorschot gevraagd (dagvaardings- en griffiekosten), welk kostenvoorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd aan haar in het kader van een incasso-opdracht door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.11  Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door opdrachtnemer in  behandeling is genomen, de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie van 15% verschuldigd over de hoofdsom, naast de overige door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten.

4.12  Is opdrachtgever BTW plichtig dan wordt de BTW over de incassokosten niet bij debiteur in rekening gebracht. De BTW wordt bij een geslaagde incasso-opdracht achteraf met opdrachtgever verrekend. Aangezien opdrachtgever deze BTW kan terugvorderen, vormt dit voor opdrachtgever verder geen kostenpost.

4.13   Opdrachtnemer berekent de incassokosten op basis van de Wet op de Incassokosten (of WIK 2012) die sinds juli 2012 van toepassing is geworden. Er zal 15% van de hoofdsom aan incassokosten gevorderd worden, met een minimum bedrag van € 40,-.

Bij vordering boven de € 2.500,- wordt er over het meerdere van die € 2.500,- een lager percentage dan 15% berekend. Opdrachtnemer berekend voor zowel particuliere als zakelijke debiteuren hetzelfde tarief aan incassokosten.

Artikel 5. Opdracht

5.1  Een incasso-opdracht betreft de inning van één gespecificeerde vordering bij één gespecificeerde debiteur op één gespecificeerd adres, één en ander zoals gespecificeerd door de opdrachtgever bij het indienen van de opdracht.

5.2  De opdrachtgever dient bij de incasso-opdracht een deugdelijke vordering in bij opdrachtnemer, dit wil onder meer zeggen dat zij er voor in staat dat:
a) De vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijke vervulde tegenprestatie;
b) Er geen sprake is van verjaring van de vordering;
c) Het vorderingsrecht van de opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
d) Er een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur;
e) Er geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling bij de betreffende debiteur;
f) De vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven;
g) Er geen sprake is van enige andere situatie waardoor opdrachtgever geen aanspraak kan maken op de ingediende vordering.

5.3 Tegelijk met de incasso-opdracht worden door de opdrachtgever aan opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere;
a) Kopieën van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;
b) Kopieën van de overeenkomst welke aan de vordering ten grondslag ligt (indien van toepassing);
c) Kopieën van de factuur, de herinneringen en aanmaningen met aanzegging van kosten;
d) Kopieën van alle overige relevante stukken en overige correspondentie met de debiteur.
e) NAW en Kamer van Koophandel gegevens van debiteur.

5.4  De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het dossier bij opdrachtnemer en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken.

5.5.  Indien de opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven en/of haar werkzaamheden op te schorten.
Ten gevolge van deze nalatigheid kunnen de extra gemaakte kosten door de opdrachtnemer in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
De opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6  Bij overtreding van het in artikel 5.2 en 5.3  bepaalde zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casus als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

5.7  Opdrachten kunnen worden ingediend als losse opdracht of in de vorm van een abonnement. Voor beide zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

5.8  Geschillen in en buiten gerechte tussen opdrachtgevers, beide aangesloten bij Alert Incassodiensten, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6.  Incasso

6.1  Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijke toegestane middelen en zal daarbij de algemene aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zoveel mogelijk in acht nemen.

6.2  Wanneer opdrachtgever opdrachtnemer opdraagt een vordering te incasseren, machtigt zij opdrachtnemer in haar naam alle benodigde incassomaatregelen te treffen die naar inzicht van opdrachtnemer noodzakelijk zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in;
a) Het schriftelijk en telefonisch benaderen van de debiteur;
b) Het in rekening brengen van rente en kosten namens de opdrachtgever;
c) Het ontvangen van gelden;
d) Het treffen van een redelijke betalingsregeling;
e) Het geven van redelijk uitstel van betaling aan de debiteur.

6.3  De debiteur wordt door de opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na acceptatie van de incasso-opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4  De opdrachtgever ontvangt desgevraagd alle inlichtingen over de voortgang van zijn incasso-opdrachten, die voor hem van belang en bestemd zijn. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek verstrekt.

6.5  Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikt te maken van de diensten van derden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

6.6  Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de incasso-opdracht door opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

6.7  De opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het incasseren van de vordering binnen een redelijk termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van opdrachtnemer.

6.8  Opdrachtnemer gaat bij de betekening van kosten en rente uit van de hoofdsom van de openstaande facturen. Wanneer bij de ingediende facturen sprake is van administratiekosten (hoe dan ook genaamd) en rente welke door opdrachtgever in rekening zijn gebracht , staat het opdrachtnemer vrij deze kosten niet in de vordering op te nemen.

6.9  Zodra de opdracht is verstrekt dient de opdrachtgever zich te onthouden van contacten met de debiteur omtrent het uit handen gegeven dossier in welke vorm dan ook. Opdrachtgever is gehouden om de debiteur te verwijzen naar opdrachtnemer en zij dient opdrachtnemer direct van dit verwijzen op de hoogte te stellen.

6.10  Wanneer er gedurende de opdracht door opdrachtnemer om aanvullende informatie of instructie wordt verzocht, zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie onverwijld verstrekt wordt.

6.11  Wanneer de opdrachtgever gedurende de incasso procedure informatie ontvangt die betrekking heeft op het ter incasso gegeven dossier, dient zij hiervan onverwijld melding te maken.

6.12  De opdrachtgever dient zich van het navolgende te onthouden;
a) Het hinderen van de werkzaamheden van opdrachtnemer;
b) Het verzwijgen of achterhouden van informatie;
c) Het niet verstrekken van verzochte gegevens of informatie binnen 7 dagen;
d) Het contact hebben met de debiteur omtrent het uit handen gegeven dossier in welke vorm dan ook;
e) Het tevens aan een derde uitbesteden van het uit handen gegeven dossier;
f) Het aan een derde overdragen van de uit handen gegeven vordering.

6.13  Bij overtreding van het in artikel 6.12 bepaalde, zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casus als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

6.14  Opdrachtnemer overlegt altijd met opdrachtgever indien:
a)  De minnelijke fase (voortraject) is afgerond en er geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden door debiteur;
b)  De debiteur na de gerechtelijke procedure en de uitspraak van de rechter (het vonnis) de vordering niet (volledig) heeft betaald;
c)  Er door debiteur verweer is gegeven op de openstaande vordering.

6.15  De opdrachtnemer verhoogt, voor zover (wettelijk) toegestaan, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde rente in de minnelijke fase.

6.16   Indien opdrachtgever de opdracht tijdens de minnelijke fase intrekt, wordt 15% provisie over de hoofdsom in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6.17  Na de minnelijke fase kan de overeenkomst worden beëindigd indien:
a) de volledige betaling is ontvangen (de hoofdsom en rente minus de afhandelingskosten worden overgemaakt aan opdrachtgever);
b) er geen betaling heeft plaatsgevonden door debiteur (de buitengerechtelijke kosten zal dan in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen);
c) de vordering slechts gedeeltelijk geïncasseerd wordt (de incassokosten zal in mindering worden gebracht op de vordering);
d) de volledige vordering door debiteur is betaald na beëindiging van een betalingsregeling;
e) de debiteur tijdens de minnelijke fase failliet is verklaard (de buitengerechtelijke kosten zal dan in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

6.18  Voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart, dient hiervoor nadrukkelijk toestemming door opdrachtgever te worden gegeven middels één voor akkoord getekende offerte en/of schriftelijk akkoord.

6.19  Een gerechtelijke procedure brengt kosten en een kostenrisico met zich mee. No cure, no pay is alleen van toepassing op het minnelijke traject indien dit schriftelijk is overeengekomen.

6.20  Alvorens tot dagvaarding over te gaan, dient een voorschot betaald te worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor het betekenen van de dagvaarding- en de griffiekosten. De opdrachtnemer zal trachten deze kosten altijd voor u te verhalen bij de debiteur.
De kosten voor het voeren van de gerechtelijke procedure ( conform staffel) dienen vooruit betaald te worden. Voor bovenstaande kosten ontvangt opdrachtgever een voorschotnota. Na het betalen van de voorschotnota zal worden overgegaan tot de gerechtelijke procedure.

6.21  Na het behalen van het vonnis zal opdrachtnemer de debiteur sommeren het totale toegekende bedrag te betalen. Na het ontvangen van de volledige vordering ontvangt opdrachtgever de hoofdsom + rente minus de afhandelingskosten. De voorschotten van de dagvaarding-  en griffiekosten worden verrekend. Kosten van derden die niet door de rechter zijn toegewezen, worden in mindering gebracht op het te betalen bedrag aan de opdrachtgever.

6.22  Blijft de debiteur in gebreke dan zal na vooraf overleg met opdrachtgever worden overgegaan tot executie hiervan; er zal beslag gelegd worden bij debiteur door onze deurwaarder. In de regel kunnen alle gemaakte kosten mee gevorderd en verhaald worden op de debiteur.

6.23  Slaagt de gerechtelijke incasso niet, door bijvoorbeeld een tussentijds faillissement van debiteur, dan blijven de gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

6.24  Bij een tussentijdse annulering van de opdracht tijdens de gerechtelijke procedure wordt 15% provisie, berekend over de hoofdsom in rekening gebracht. Tevens worden de daadwerkelijk gemaakte kosten door derden, doorberekend aan opdrachtgever.

6.26  Voor eventueel verweer schrijven, wordt € 35,- per uur aan opdrachtgever berekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Geïncasseerde bedragen

7.1  Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die tijdens de bemiddeling, aan opdrachtnemer door debiteur zijn betaald.

7.2  Onder geïncasseerde bedragen worden tevens de bedragen verstaan, die tijdens de bemiddeling rechtstreeks aan opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door opdrachtgever ontvangen worden, op dezelfde dag dat de vordering bij opdrachtnemer is ingediend cq ontvangen, zijn daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

7.3  Betalingen van debiteur direct aan opdrachtgever dient door opdrachtgever onverwijld uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk aan opdrachtnemer door te geven met vermelding van de betalingsdatum en de hoogte van deze bedragen.

7.4  Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een debiteur enige betaling rechtstreeks aan opdrachtgever verricht, zal dit worden aangemerkt als zijnde betaald door toedoen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de overeenkomst of offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5  Onder geïncasseerde bedragen worden tevens verstaan de bedragen waarmee de opdrachtgever tijdens de behandeling van de opdracht de vordering verlaagt, zoals bijvoorbeeld in het geval van;
a) Het crediteren of laten vervallen van facturen;
b) De annulering van de incasso-opdracht;
c) Het accepteren van retourlevering van goederen;
d) Het verrekenen van een betaling die ontvangen werd door de tussenkomst van opdrachtnemer ;
e) Het accepteren van een schikking;
f) Het compenseren van vorderingen;
g) Het accepteren van een door debiteur op zich genomen tegenprestatie;
h) Of andere gevallen waarin de opdrachtgever (gedeeltelijk) afziet van aanspraak op de bij opdrachtnemer ter incasso gegeven vordering. In alle gevallen worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend over de oorspronkelijke in opdracht gegeven hoofdsom.

7.6  Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen 5 dagen te informeren omtrent een betaling zoals bedoeld in artikel 7.2 of een verlaging van de vordering zoals bedoeld in artikel 7.5.

7.7  Wordt de incassozaak in een gerechtelijke procedure vervolgd, door opdrachtnemer of door een via opdrachtnemer ingeschakelde derde (zoals bijvoorbeeld een externe jurist of advocaat) dan wordt er naast de staffel voor Alert een honorarium door derden gerekend. Tevens worden alle andere kosten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) aan opdrachtgever doorbelast. Indien mogelijk worden deze kosten verhaald op de debiteur.

7.8  Wordt de vordering slechts gedeeltelijk geïncasseerd dan worden de in rekening gebrachte incassokosten met de eerste betaling(en) verrekend.

Artikel 8. Derdengelden

8.1  Gelden die door of namens de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.

8.2  Op deze gelden wordt geen rente vergoed.

8.3  Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van verschotten en de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde salaris wordt toegewezen, worden eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

8.4  Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.5  Betalingen door debiteur verricht op een ander rekeningnummer van opdrachtnemer worden in alle gevallen geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook ten opzichte van de opdrachtgever.

Artikel 9. Einde opdracht

9.1  De opdrachtgever ontvangt bij afsluiting van het dossier schriftelijk een financiële eindafrekening.  Het dossier zal door opdrachtnemer worden afgewikkeld binnen 2 weken na algehele voldoening of binnen 5 weken nadat is vastgesteld dat er geen verdere resultaten zijn te bereiken.

9.2  Opdrachtnemer zal voor opdrachtgever ontvangen bedragen onder aftrek van de afgesproken vergoedingen en  incassokosten overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bank- of girorekening. De afdrachten vinden uiterlijk plaats in de laatste week van de volgende maand, doch het streven van opdrachtnemer is om dit binnen 2 weken te doen.

9.3  Bij een afbetaling in delen, geschiedt de overboeking , op verzoek, telkens wanneer het afbetaalde bedrag € 500,- overschrijdt. Indien opdrachtgever frequentere overboeking wenst, is opdrachtnemer gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen.

9.4  Het staat opdrachtnemer vrij zonder nadere toelichting een dossier te sluiten wegens oninbaarheid van de vordering.

9.5  Alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

9.6  Opdrachtnemer is niet verplicht de in het kader van de incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het door opdrachtnemer aangelegde dossier. Het aangelegde dossier wordt 12 maanden na sluiten van het dossier vernietigd.

Artikel 10.  Opzeggen van een overeenkomst

10.1  Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de algemene voorwaarden.

10.2  Voor zover partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.

10.3  Bij intrekking van een opdracht door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de offerte en/of overeenkomst aan opdrachtgever in rekening te brengen. De in overleg met opdrachtgever gemaakte kosten (buitengerechtelijke kosten, dagvaardingskosten, griffiekosten en beslagleggingskosten) zullen in dat geval volledig aan opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 11. Betalingsverplichtingen

11.1  Betaling van door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening en ongeacht of de behandeling van de opdracht nog voortduurt , te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2  Bij overschrijding van de betalingstermijn, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan. Eventueel andere facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken worden ineens geheel opeisbaar.

11.3  Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

11.4  Opdrachtnemer is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook , voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.

11.5  Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

11.6  In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12. Klachten

12.1  Indien opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot door opdrachtnemer verleende Diensten en het door opdrachtnemer daarvoor ter zake gefactureerde bedrag, dient opdrachtgever dit schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel na de ontdekking van de onvolkomenheid – indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij die onvolkomenheid redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken – aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

12.2  Klachten als bedoeld conform artikel 12.1  schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3  Indien opdrachtgever de klachten niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 12.1 genoemde termijn van 30 dagen, doet opdrachtgever afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen beroepen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1  De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso binnen Nederland geschiedt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de incasso-opdracht.

13.3   Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval wordt uitbetaald onder haar bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor onder andere nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden en moet opdrachtgever zich rechtstreeks tot de derde wenden aangezien opdrachtgever opdrachtnemer als vertegenwoordiger heeft ingeschakeld.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2  De (persoons-)gegevens die via opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt , worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 15. Termijnen

15.1  De door opdrachtnemer aangegeven leveringstermijnen, in welke zin dan ook, zijn slechts een indicatie en geven de opdrachtgever bij overschrijden van dergelijke termijnen geen recht om de betaling op te schorten of te weigeren, noch enig recht op schadevergoeding.

15.2  Een geringe overschrijding van gestelde termijn geeft de wederpartij nooit het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, tenzij de gestelde termijn uitdrukkelijk, schriftelijk, als fataal is overeengekomen

Artikel 16. Wanprestatie

16.1  De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens opdrachtnemer, met bekwame spoed, uiterlijk één week, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

Artikel 17. Geschillen en Toepasselijk Recht

17.1  Op alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands Recht van toepassing.

17.2  Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank  –al dan niet de sector kanton-  te Amsterdam bevoegd.

Artikel 18. Wijzigingen en aanvullingen  voorwaarden

18.1  De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

18.2  De opdrachtgever wordt van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan de opdrachtgever. De wijziging en/of aanvulling zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

18.3  Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging en/of aanvulling, dient hij dat binnen 30 dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 30 dagen wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling. In geval van bezwaar blijven de oude algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 19. Overmacht

19.1  In geval van overmacht waaronder wordt begrepen storing in het bedrijf , breuk aan apparatuur, brand, staking of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden, dan wel de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen kan de opdrachtgever geen aanspraak op schade vergoeding maken.